Fréttir

Um málefni United Silicon

21.08.2017

Fjárfestingar lífeyrissjóða í United Silicon í Helguvík ber á góma í opinberri umræðu þessa dagana en félagið hefur fengið heimild til greiðslustöðvunar sem miðar að því að ná bindandi nauðasamningum við lánadrottna. Aðkoma Festu lífeyrissjóðs að fjármögnun United Silicon er eftirfarandi:

 • Festa lífeyrissjóður hefur ásamt öðrum fjárfestum, þ.m.t öðrum lífeyrissjóðum, tekið þátt í fjármögnun verksmiðju United Silicon í Helguvík. Heildarfjárfestingin nemur um 0,7%  af heildareignum sjóðsins. Sjóðurinn hefur ekki komið að daglegum rekstri verksmiðjunnar.
 • Festa lífeyrissjóður ákvað síðla árs 2014 að taka þátt í fjármögnun United Silicon. Var það gert í formi skuldabréfs. Á þeim tíma var verkefnið langt komið, öll tilhlýðileg leyfi lágu fyrir (umhverfismat, starfsleyfi, o.s.frv.) ásamt orkusamningum, samningum um byggingu verksmiðju og sölusamningum vegna afurða félagsins.
 • Arðsemi fjárfestingarinnar var metin góð að teknu tilliti til áhættu og það í gjaldeyrisskapandi starfsemi á tímum gjaldeyrishafta. Við ákvarðanatöku lágu jafnframt fyrir verkfræðilegar  og lögfræðilegar kostgæfnisathuganir óháðra ráðgjafafyrirtækja. Auk þess var óskað álits þriðja aðila (verkfræðistofu) á verkfræðilegri kostgæfnisathugun.
 • Síðar kom í ljós að byggingarkostnaður fór fram úr áætlun og síendurtekin ófyrirséð vandamál hafa komið upp eftir að verksmiðjan var gangsett. Félagið fór þá í hlutafjáraukningar og tók sjóðurinn þátt í þeim til að koma verksmiðjunni í starfhæft ástand. Við ákvörðunina studdist stjórn sjóðsins við nýja úttekt verkfræðistofu á kostnaðaráætlun félagsins. Þátttaka í hlutafjáraukningu árið 2016 nam 215 milljónum króna, þátttaka í hlutafjáraukningu árið 2017 nam 36 milljónum króna.
 • Við síðustu hlutafjáraukningu settu lífeyrissjóðir ströng skilyrði til að tryggja sem best hagsmuni sína. T.d. að lífeyrissjóðir fengju forgang á arð og tvöfaldan atkvæðisrétt. Lagt var upp með að hlutaféð yrði m.a. nýtt til að bæta mengunarvarnir og öryggi starfsfólks..Sjóðurinn brýndi einnig fyrir stjórn United Silicon að eitt af forgangsverkefnum hennar ætti að vera að reka verksmiðjuna í sem bestri sátt við nærumhverfi sitt.
 • Staða heildarfjárfestingar sjóðsins í verkefninu nemur 875 milljónum króna, þar af 251 milljón í hlutafé
 • Á óvart kemur hve illa hefur gengið að koma starfseminni í eðlilegt horf, en ástæður erfiðleika í rekstri má rekja til síendurtekinna bilana í búnaði sem valdið hafa félaginu miklu tjóni. Nýfallin gerðardómur í deilu félagsins við ÍAV eykur enn á óvissu í rekstri félagsins.
 • Festa lífeyrissjóður harmar þá stöðu sem upp er komin hjá félaginu en vonast eftir að í nauðasamningsferlinu takist félaginu að ljúka fjárhagslegri endurskipulagningu og halda áfram rekstri.
 • Ekki liggur ljóst fyrir hve mikið fjárhagstjón sjóðsins verður vegna umræddra fjárfestinga. Allar ákvarðanir hafa og munu í tengslum við greiðslustöðvun félagsins, miðast við að tryggja sem best hagsmuni sjóðsins og lágmarka mögulegt tap.
 • Festa lífeyrissjóður hefur tekið þátt í fjölmörgum fjármögnunarverkefnum á undanförnum árum til að ávaxta eignir sjóðsins, með góðum árangri. Eignasafn sjóðsins er vel dreift m.t.t. áhættu en það er eðli fjárfestinga að sumar ganga vel en aðrar síður. Að langstærstum hluta ganga fjárfestingar Festu vel. Að teknu tilliti til varúðarniðurfærslu vegna United Silicon er raunávöxtun sjóðsins 6,0% á ársgrundvelli m.v. fyrstu sjö mánuði ársins 2017.
 • Séreignardeild Festu sem og Tilgreind séreignardeild eru ekki fjárfestar í stóriðjuverkefnum.